Eisen bij infiltratievoorzieningen

Op deze pagina vindt u de eisen voor infiltratievoorzieningen.

 Eisen bij infiltratievoorziening

 • Voor het ontwerpen en dimensioneren gebruik maken de informatie die beschikbaar is bij RIONED (site: www.riool.net)  Bijvoorbeeld RIONED reeks 9, wadi's, aanbevelingen voor ontwerp aanleg en beheer.
 • Het ontwerp voorziet in een infiltratievoorziening die robuust, goed te beheren en te onderhouden is.
 • Infiltratievoorzieningen die in onderhoud van de gemeente komen worden bovengronds uitgevoerd, tenzij dit moeilijk uitvoerbaar is.

Het type infiltratievoorziening afstemmen met de adviseur riolering en waterhuishouding van de gemeente Deventer. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een IT voorziening dient dit aan de volgende eisen te voldoen:

 • Gebruik maken van een aan de buitenkant geribbelde buis omhuld met  geotextiel, bijvoorbeeld de Azura IT buis van Wavin of gelijkwaardig.
 • De buis rondom voorzien van 0,5 m3/m1 draineerzand, waarbij het zand aan weerszijden aan de buis wordt aangebracht (niet onder het riool).
 • De putten van de IT-riolering voorzien van een zandvang van 300 mm (tov van BOB)
 • Het stelsel voorzien van een overstort op een bodempassage of een bovengrondse overloop via kolken op het gemengde stelsel. Dit laatste mag alleen wanneer er geen groene ruimte of oppervlaktewater beschikbaar is.
 • Het stelsel ontwerpen boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG).
 • Het stelsel horizontaal ontwerpen en indien nodig in compartimenten met interne overstorten.
 • Geen kratten toepassen bij infiltratie voorzieningen waarvan het beheer en onderhoud bij de gemeente ligt.
 • De infiltratievoorziening moet ondergronds reinigbaar en inspecteerbaar (met camera) zijn.

Voor  infiltratievoorzieningen op bouwkavels hanteert de gemeente specifieke randvoorwaarden (bijlage Infiltratievoorziening). Zie bijlage.

De gemeente Deventer heeft een handreiking voor waterdoorlatende constructies ontwikkeld. In deze handreiking worden ervaringen met deze constructies beschreven en is een "Deventer standaard" beschreven. Met deze standaard kan op een eenvoudige manier waterdoorlatende verharding worden gerealiseerd. De standaard bestaat uit:

 • Een onderlaag van 0,15 meter menggranulaat 4/40 vermengd met 15 volumeprocent draineerzand.
 • Een vleilaag van 0,05 m brekerzand.
 • Waterdoorlatende stenen (waterpasserend met voeg groter dan 3 mm bespreekbaar).
 • en voegvulling met hardsteensplit 1-2 mm en daarna 2 keer navegen met brekerzand.
 • Waterdoorlatende stenen die aan de onderzijde niet open zijn (vanwege cementslurry) zijn niet toegestaan.

  Voor verdere toelichting over onderzoek, ontwerp, aanleg, uitvoering en onderhoud wordt verwezen naar de handreiking Infiltrerende verhardingsconstructies versie 3 d.d. 3 juli 2015. Zie bijlage.

  Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.