Afvalinzameling

Uitgangspunten voor inzameling afval gemeente Deventer

 • Afvalplan 2009-2014 van 2010.
 • De gemeente hanteert gescheiden huisvuilinzameling. In ieder geval worden daarbij de volgende fracties gescheiden: rest, papier, glas, metaal, textiel, KCA, Wit- en Bruingoed en grofvuil. Bij laagbouw wordt ook GFT gescheiden.
 • Leidraad systeemkeuze afvalinzameling bij nieuwbouw, renovatie en herstructurering uit het afvalplan is van toepassing.

Hoofdlijnen uit leidraad:

 • Bij hoogbouw dient te worden voorzien in ondergrondse verzamelcontainers. GFT-afval wordt niet gescheiden ingezameld. Aantallen en bestellingen in overleg met de gemeente. Uitgangspunten ten behoeve van ondergrondse restafvalcontainers conform notitie Uitgangspunten ondergrondse restafvalcontainers Deventer van 26 mei 2005. Bij meerlaagse bebouwing dienen de locaties voor verzamelcontainers tot stand te komen in overleg met Circulus. Locatie bij een centrale ingang heeft de voorkeur.
 • Bij hoogbouw dient een inpandige voorziening getroffen worden voor de opslag van huishoudelijk afval.
 • Eisen ondergrondse inzameling bij hoogbouwwoningen:
  - Per 25 tot 30 woningen één ondergrondse huisvuilcontainer.
  - Afstand vanaf de woning tot ondergrondse huisvuilcontainer maximaal 75 m.
  - Ruimtebeslag van ondergrondse betonbak van 5 m3 met 2 units.
  - Buitenwerkse maten 1.80 x 1.80 m.
  - Voor het legen van de containers mogen geen obstakels als bomen en lantaarnpalen in de directe omgeving aanwezig zijn.
  - Obstakelvrije ruimte -ook ten opzichte parkeerplaatsen- minimaal 10 m.
  - Rekening houden met de ondergrondse infrastructuur.
 • Afvalinzamelingpunt moet rondom bereikbaar zijn voor de veegmachine.
 • Bij laagbouw worden minicontainers gebruikt.
  - Per huishouden een standaard set minicontainers 2x 140 ltr en chemobox.
  - In en bij de woningen voldoende voorzieningen zoals bergruimte voor opslag van containers en de andere te scheiden fracties, bij voorkeur niet aan de zonzijde.
  - Voor de woningen moeten aanbiedplaatsen worden gerealiseerd ten behoeve van de inzameling. Voor een deel van het plan zal een huis-aan-huis aanbieding van de container noodzakelijk zijn.In het stedenbouwkundig plan moet rekening worden gehouden met beoogde locaties voor de ondergrondse opslag van huishoudelijk afval. Voor toekomstige toepassing van ondergrondse verzameling van huishoudelijk afval, kunnen nu locaties worden gereserveerd.
  - In uitzonderingsgevallen wordt gekozen voor toepassing van ondergrondse restafvalcontainers. Voorwaarde is dat bij de ontwerpfase rekening moet zijn gehouden met groene minicontainers voor GFT-afval. Daarnaast zijn normale voorwaarden ondergrondse inzameling van toepassing, zoals loopafstand bij voorkeur kleiner dan 50 m en maximaal 75 m en bijvoorbeeld tenminste 40 aansluitingen per ondergrondse container.
 • Afvalinzamelsysteem dient DIFTAR voorbereid te zijn.
 • Wegen dienen doorgaand berijdbaar te zijn voor inzamelingsvoertuigen en reinigingsvoertuigen.
 • Bij supermarkten dienen ondergrondse glas- en textielcontainers te worden toegepast, aantallen in overleg met de gemeente.
 • De locaties van de ondergrondse units en inpandige voorzieningen moeten worden vastgesteld op haalbaarheid, bereikbaarheid en lediging in overleg met Circulus.
 • Eisen aanbiedplaatsen huisvuilcontainers:
  - Geen aanbiedplaatsen in doodlopende straten. Een alternatief in de vorm van een draaicirkel is niet wenselijk, aangezien deze uitnodigt tot het gebruik als parkeerplaats.
  - Opstelplaatsen voor minicontainers dienen te zijn ontworpen voor toepassing van een inzamelvoertuig met zijbelader.
  - Een logische aansluiting op achterpadenstructuur en voorkoming van achteruitrijden en draaien huisvuilauto's.
  - Tenminste 5 tot maximaal 9 woningen per aanbiedplaats.
  - Een open plaats, liefst in de schaduw. Aanbiedplaats niet in een tochthoek.
  - Plaats afvalcontainers afstemmen met de parkeerplaatsen en niet belemmerend voor verkeer.
  - Ondergrondse containers: Afstand container en hart voertuig (opstelplek) maximaal 6,50 m.
  - Lage obstakels bij containers op een afstand van minimaal 60 cm uit de kant van de container.
  - Verkeersveiligheid moet gewaarborgd zijn tijdens het ledigen.
  - Direct aan de openbare weg zonder stoepranden, anders inritbanden.
  - In het zicht, maar niet hinderlijk.
  - Voorkomen van blokkade van stoep of loopstrook, voor bijvoorbeeld rolstoelen of kinderwagens.
 • De opslag van bedrijfsmatig afval vindt plaats op particulier terrein.