Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Civieltechnische kunstwerken

Inleiding

Voor een goed gebruik van de stedelijke inrichting zijn civieltechnische kunstwerken onmisbaar. Bij deze term moet u denken aan:  bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, keerwanden, trappen,  steigers, aanmeervoorzieningen etc.

Het Burgerlijk Wetboek (risicoaansprakelijkheid, schuldaansprakelijkheid), de Wegenwet, Bouwbesluit, en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) (link mogelijk??) wijst ons op onze verantwoordelijkheden en verplichtingen.

De belangrijkste voorschriften en normen staan in de Eisenboom voor civieltechnische kunstwerken, die de gemeente Deventer voorschrijft.

Wetgeving

Voor het beheer van civieltechnische kunstwerken is de volgende wetgeving relevant.

Burgerlijk Wetboek

Een civieltechnisch kunstwerk dient veilig te zijn voor alle gebruikers. Gebruikers mogen geen letsel of schade ondervinden, wanneer dit wel het geval is wordt de eigenaar van het kunstwerk aansprakelijk gesteld. In het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid in twee artikelen geregeld:

  • Artikel 6:174 Risicoaansprakelijkheid
  • Artikel 6:162 Schuldaansprakelijkheid.

Er is sprake van risicoaansprakelijkheid indien er een gebrek optreedt aan het kunstwerk en een gebruiker als gevolg hiervan schade ondervindt. Er is sprake van schuldaansprakelijkheid indien schade ontstaat als gevolg van een onrechtmatige daad. Hieronder valt ook het te lang laten voortbestaan van gevaarlijke situaties.

Wegenwet

Het wettelijk kader voor het beheer van civiele kunstwerken is vastgelegd in de Wegenwet van 1930. Volgens artikel 15 lid 1 geldt: Het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap is verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbare lichaam dien tot openbaren weg heeft bestemd. Volgens artikel 1 lid 2 vallen bruggen ook onder de definitie van de weg.

Bouwbesluit

In het bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan nieuwe en bestaande bouwwerken. Civieltechnische kunstwerken vallen hier ook onder. Een bouwwerk dient ten alle tijden te voldoen aan de eisen in het bouwbesluit. In NEderlandse Normen, zogenaamde NEN normen worden de eisen uit het bouwbesluit verder uitgewerkt. Soms zijn Europese normen van toepassing, in dat geval spreken we van EN-normen.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

De gemeente heeft in het kader van de Wabo ook een toezichtstaak op civieltechnische kunstwerken binnen haar grondgebied. Indien uw project wordt voorzien van een civieltechnisch kunstwerk, (Damwanden, bruggen, tunnels, viaducten, trappen, enz.) moeten deze elementen duurzaam en beheerbaar worden ontworpen en gebouwd. Materiaalkeuze, levensduur, mogelijkheid om te beheren, bereikbaarheid van techinsche ruimtes, leuninghoogten, hufterproof, graffitibeleid zijn maar enkele steekwoorden.

De eisen aan de civieltechnische kunstwerken zijn samengevat in de Eisenboom voor kunstwerk Civiele bruggen en elementen van de gemeente Deventer. De gehanteerde systematiek in de eisenboom is die van de Systems Engineering. Het generieke document moet voor projecten specifiek gemaakt worden. Hierbij wordt de kennis betrokken van de beheeradviseur van de gemeente. De belangrijkste voorschriften en normen staan in de eisenboom.

Voor verdere bepalingen zie de bijlage, eisenboom voor civieltechnische kunstwerken. Alle ontwerp- en technische eisen zijn opgenomen in de eisenboom, voor een verdere uitwerking gaat u dus naar de bijlage, eisenboom voor civieltechnische kunstwerken. Samen met de beheerder van de gemeente Deventer moet de eisenboom door u worden ingevuld. Een ingevulde eisenboom vormt integraal onderdeel van uw revisie of opleverdossier.

Revisie

Om als gemeente de civiele kunstwerken in de toekomst te kunnen beheren moeten deze worden geregistreerd / gereviseerd conform gestelde eisen vanuit team Gegevensbeheer van de gemeente Deventer.

Voor de juiste in te vullen revisiebestanden en -formaten (gebaseerd op BGT en GIS) van het team gegevensbeheer kunt u contact opnemen met de heer Smook. ajh.smook@deventer.nl 0570 - 693984. of het afdelingshoofd van afdeling gegevensbeheer.

Anti Graffiti

Onderdelen van kunstwerken welke risico vormen om met graffiti te worden bespoten, moet worden voorzien van een anti-graffiti coating, en een daarbij behorend beheer en onderhoudsplan voor in de toekomst. Te denken valt dan aan betonnen landhoofden, wanden, vleugelwanden, dekken, leuningen. Diverse producten zijn hiervoor beschikbaar.

Het bedrijf Cambio die namens de gemeente Deventer reinigingswerkzaamheden uitvoert, heeft veel ervaring met het toepassen van producten, reinigt en herstelt elementen, als de onderhoudstermijn is verlopen. De gemeente eist te allen tijde afstemming met Cambio over welke delen wel of niet moeten worden behandeld, en met welk product.

Neem hiervoor contact op met dhr. Peter Rijks van Cambio Deventer, te bereiken op 0570 – 622210 of e-mail naar p.rijks@cambio.nl. Verwerk deze resultaten altijd in het beheer en onderhoudsplan wat onderdeel is van het opleverdossier

Voor vragen over kunstwerken, neemt u contact op met de beheerder, de heer Bjorn Hendriks van de gemeente Deventer. 0570 - 693125, of e-mail naar bhw.hendriks@deventer.nl. Een nieuw bouwwerk = altijd vergunningplichtig. Doe de vergunningencheck op https://www.omgevingsloket.nl/