Civieltechnische kunstwerken

Inleiding

Voor een goed gebruik van de stedelijke inrichting zijn civieltechnische kunstwerken onmisbaar. Bij deze term moet u denken aan: bruggen, tunnels, viaducten, kademuren, keerwanden, trappen, steigers, aanmeervoorzieningen, etc.

Naast Europese, landelijke en lokale wetgeving, stelt gemeente Deventer aanvullende eisen in de eisenboom civieltechnische kunstwerken.

Wetgeving

Voor het beheer van civieltechnische kunstwerken is de volgende wetgeving relevant. Het Burgerlijk Wetboek, de Wegenwet, het Bouwbesluit, en de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) wijzen ons op onze verantwoordelijkheden en verplichtingen ten aanzien van het beheer van deze kunstwerken.

Burgerlijk Wetboek

Een civieltechnisch kunstwerk dient veilig te zijn voor alle gebruikers. Gebruikers mogen geen letsel of schade ondervinden. Wanneer dit wel het geval is, wordt de eigenaar van het kunstwerk aansprakelijk gesteld. In het Burgerlijk Wetboek is de aansprakelijkheid in twee artikelen geregeld:

  • Artikel 6:174 Risicoaansprakelijkheid.
  • Artikel 6:162 Schuldaansprakelijkheid.

Er is sprake van risicoaansprakelijkheid als er een gebrek optreedt aan het kunstwerk en een gebruiker als gevolg hiervan schade ondervindt. Er is sprake van schuldaansprakelijkheid als schade ontstaat als gevolg van een onrechtmatige daad. Hieronder valt ook het te lang laten voortbestaan van gevaarlijke situaties.

Wegenwet

Het wettelijk kader voor het beheer van civiele kunstwerken is vastgelegd in de Wegenwet van 1930. Volgens artikel 15 lid 1 geldt: het rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap zijn verplicht een weg te onderhouden, wanneer dat openbare lichaam die tot openbare weg heeft bestemd. Volgens artikel 1 lid 2 vallen bruggen ook onder de definitie van de weg.

Bouwbesluit

In het bouwbesluit 2012 worden eisen gesteld aan nieuwe en bestaande bouwwerken. Civieltechnische kunstwerken vallen hier ook onder. Een bouwwerk dient ten alle tijden te voldoen aan de eisen in het bouwbesluit. In Europese en Nederlandse normen zijn de eisen uit het bouwbesluit verder uitgewerkt.

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

De gemeente heeft in het kader van de Wabo een toezichtstaak op civieltechnische kunstwerken binnen haar grondgebied.

Eisenboom civieltechnische kunstwerken Deventer

Indien in uw project wordt gewerkt aan een civieltechnisch kunstwerk, dan moet deze duurzaam en beheerbaar worden ontworpen en gebouwd. Daarom stelt de gemeente eisen aan onder andere de materiaalkeuze, levensduur en bereikbaarheid van onderdelen. Deze eisen zijn samengevat in de eisenboom civieltechnische kunstwerken van de gemeente Deventer.

Deze eisenboom is een generiek document dat voor elk project specifiek gemaakt moet worden. Hierbij moet de kennis van de beheeradviseur van de gemeente worden betrokken. Een ingevulde eisenboom vormt integraal onderdeel van uw revisie of opleverdossier.

De documenten behorende bij de eisenboom zijn te ontsluiten via onderstaande links:

Revisie

Om als gemeente de civiele kunstwerken in de toekomst te kunnen beheren moeten deze worden geregistreerd / gereviseerd conform gestelde eisen vanuit team Gegevensbeheer van de gemeente Deventer.

Indien het werk meetrijp is, dient de opdrachtnemer contact te zoeken met de Landmeetkundig coördinator DOWR. Deze verricht de BGT-IMGEO revisie meting. Na verwerking van de revisie door de gemeente Deventer download de opdrachtnemer de BGT-IMGEO objecten van PDOK.nl en voorziet deze met behoud van het Lokaal ID van de administratieve objectinformatie en levert deze terug in Shapefile t.a.v. de vakgroep Gegevensbeheerder Openbare ruimte, Team IBL, Gemeente Deventer.

Vergunningen

Een nieuw bouwwerk is altijd vergunningplichtig. Doe de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl.

Contact

Voor vragen over civieltechnische kunstwerken neemt u contact op met de beheerder, de heer Bouke Baars van de gemeente Deventer: b.baars@deventer.nl.