Technische installaties

De gemeente Deventer hanteert een standaardisatie wat betreft de uitvoering van technische installaties in de openbare ruimte, zoals voor rioolgemalen, tunnelgemalen, bergbezinkbassins, en gedeeltelijk voor markt- en havenaansluitingen.
Op deze pagina vindt u de functionele en technische eisen waaraan de technische installaties moeten voldoen.

De functionele en technische eisen zijn op deze pagina globaal omschreven. De specifieke eisen vindt u in de bijlagen.

De gemeente Deventer past deze bijlage ook toe voor bestekken van renovaties van technische installaties.

De eisen

  • Het ontwerp wordt door functionele eisen omschreven, en in ontwerptekeningen aangegeven.
  • Daar waar de opdrachtgever specifieke eisen en wensen heeft is dit in harde technische eisen verwoord.
  • Toetsing van het door de aannemer te leveren detailontwerp vindt plaats door na te gaan of aan alle eisen wordt voldaan (functionele eisen, technische specificaties, en bedrijfsvoorschriften).

Ontwerp

Het ontwerp dient gebaseerd te zijn op een levensduur van 15 jaar voor de werktuigbouwkundige en 20 jaar voor de elektrotechnische installaties.

Voorschriften

Op het werk zijn van toepassing:

  • De Nederlandse normen van de stichting Nederlands Normalisatie-instituut.
  • De aansluitvoorwaarden van de nutsbedrijven.
  • Installatie-, montage- of andere voorschriften van leveranciers.
  • Alle op het moment van levering door de Europese Commissie van kracht verklaarde richtlijnen, waaronder de laagspanningsrichtlijn, de machinerichtlijn, de EMC-richtlijn, de ATEX-richtlijn, en alle normen, die zijn aangewezen als geharmoniseerde Europese norm.

Alle leveringen dienen in overeenstemming te zijn met de laatste revisies van deze normen, aanvullingen en dergelijke zoals uitgegeven door het Nederlands Normalisatie Instituut. Indien deze niet beschikbaar zijn geldt de IEC, VDE en DIN norm.

De gehele elektrotechnische installatie met inbegrip van machines en de onderdelen ervan, waaronder de bekabeling, dient naast de andere normen te voldoen aan NEN1010.

Elektrotechnische uitrustingen van machines moeten, ongeacht of deze zich op de machines zelf bevinden of in gemeenschappelijke schakel- en verdeelinrichting, naast de andere normen, bovendien voldoen aan de NEN-EN 60204-1, Veiligheid van machines, Elektrische uitrusting van machines.

Indien meerdere normen van toepassing zijn en deze normen op enig punt van elkaar verschillen, geldt voor elk onderwerp afzonderlijk telkens het voorschrift dat de zwaarste eisen stelt.

Onderhoud- en garantietermijn

Onafhankelijk van het contract waarmee het werk op de markt wordt gezet, is de minimale onderhouds- en garantietermijn voor de technische installatie gesteld op 12 maanden na oplevering, of zoveel langer op componenten waarvan een langere garantietermijn is gegeven van fabriekswege. De onderhouds- en garantietermijn van een onderdeel of van het gehele werk gaat in op de eerstvolgende kalenderdag na de eindoplevering.

Bijlagen